รักษา 「守る」「保つ」…

รักษา 

この単語は、幅広い意味を持つ動詞です。
日本語に訳すと、多様な意味に訳されることから、辞書でも数多くの熟語が並んでいるのがわかります。
松山納先生の『タイ語辞典(大学書院)』で、この「รักษา」の意味を調べると、4つの意味が示されています。
①治療する 医療を行う 看護する
②保存する 保留する 保護する 保管する 保持する 維持する
③保護する 防衛する 守護する 守衛する
④世話をする 面倒を見る 保育する 斡旋する とりなす
大雑把に言ってしまえば、「良い状態をつくること」「良い状態を維持していくこと」「良い状態になるよう管理していくこと」のニュアンスにとれるようです。

●「管理する」
เก็บรักษาไว้ 保管する
บำรุงรักษา 機械を保守する メンテナンスをする 良い状態に保つ
รักษาความปลอดภัย 安全管理する 警備する
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 警備員 守衛
บริษัทรักษาความปลอดภัย 警備会社
รักษาการ 代行する 任にあたる 一時的に代理する
รักษาการแทน〜 〜代行 〜事務取扱
ผู้รักษาการแทน 臨時代理者
รักษาการณ์ 警備している 警護する
ยามรักษาการณ์  警備員
รักษาสุขภาพ 健康を管理する

●「保つ」「維持する」
ค่าบำรุงรักษา (マンションなどの)維持費
รักษาความสงบ 平和を維持する
รักษาความสะอาด 清潔にする
รักษาความเร็ว 速度を維持する
รักษาสมดุลย์ 均衡を保つ バランスをとる
รักษาเหลี่ยม 尊厳を維持する
รักษาไว้มั่นคง 確立する
รักษายี่ห้อ 屋号を守る 名声を維持する
รักษาหน้า 面目を保つ 名誉を守る
รักษาหน้าที่ 職務を遂行する 職場を守る

●「治療する」
รักษาโรค 病気を治療する
รักษาโรคให้หาย 病気を治す
ค่ารักษาพยาบาล 医療費
ยารักษาโรค 治療薬
รักษาตัว 治療する 療養する 自衛する
รักษาตัวไว้ให้ดีนะ 「お大事に」
รักษาให้หายขาด 根治する
รักษาหน้า 美顔治療を施す

●「守る」
รักษากฎ 規則を守る
รักษากฎหมาย 法律を守る
รักษาประตู サッカーのゴールを守る
ผู้รักษาประตู ゴールキーパー
รักษาความลับ 秘密を守る
รักษาคำพูด 口約束を守る
รักษาสัญญา 約束を守る
รักษาปกป้อง 守る
รักษาดินแดน 領土を守る
ทหารรักษาดินแดน 国土防衛軍
ทหารรักษาพระองค์ 近衛兵
ปกปักรักษา 保護する 守護する
รักษาศีล 戒律を守る
รักษาสิทธิ์  権利を守る
รักษาสิ่งแวดล้อม 環境を守る
รักษาอุโบสถ 八戒を守る
※อุโบสถ=八戒=仏教で、在家の男女が一日だけ出家生活にならって守る八つの戒め。
รักษาเวลา 時間を守る
องค์รักษา 守護神
รักษาเอกราช  国を守る

タイ語の勉強を始めた頃に、最後にある「รักษาเอกราช」の意味が「国を守る」と訳されているのを見て、なるほどと思ったのを思い出します。
最初は、「เอกราช」の意味が分からなかったのですが、この熟語「รักษาเอกราช」を辞書で見たときに、「国=ประเทศ」ではないかと一瞬戸惑いました。
「เอกราช」を辞書で引いて、その意味がわかって納得したのです。
「เอกราช」の意味は「独立」になります。
「รักษาเอกราช」の直訳は「独立を守る」となるのですが、これが「国を守る」と表現されているのです。
この発想こそが、日本と並んで第二次世界大戦中も植民地化されることなく、国の独立を保ったタイならではの発想なのでしょう。

下の写真は新刊の「パスポート初級タイ語辞典(宇戸清治編 白水社)」です。
例文や解説が豊富で、使いやすい辞書です。

パスポート初級タイ語辞典(白水社)

★なお僕自身がただいま勉強中です。
誤字脱字などがありましたら、ご連絡いただければ幸いです。


タイ語ランキング

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です