นัก ○○する人

นัก
この単語は、「何かをよくする人」とか「何かを職業とする人」を表すもので、นักのあとに、動詞や行為を表す名詞をつけることで、「〜家」「〜士」「〜者」「〜師」「〜人」という風に訳されます。

นัก+กฎหมาย〈法律〉=นักกฎหมาย法律家
นัก+การทูต〈外交〉=นักการทูต外交官
นัก+การพนัน〈博打〉=นักการพนัน博打打ち ギャンブラー
นัก+การเมือง〈政治〉=นักการเมือง政治家
นัก+กิน〈食べる〉=นักกิน美食家 食通 グルメ
นัก+กีฬา〈スポーツ〉=นักกีฬาスポーツ選手
นัก+ข่าว〈ニュース〉=นักข่าว記者
นัก+เขียน〈書く〉=นักเขียน作家
นัก+เขียน+การ์ตูน〈書く+漫画〉=นักเขียนการ์ตูน漫画家
นัก+เคมี〈化学〉=นักเคมี化学者
นัก+ชวเลข〈速記〉=นักชวเลข速記者
นัก+ชีววิทยา〈生命+学問〉=นักชีววิทยา生物学者
นัก+ดนตรี〈音楽〉=นักดนตรี音学家
นัก+ดื่ม〈飲む〉=นักดื่ม飲兵衛 左党
นัก+เตะ〈蹴る〉=นักเตะサッカー選手
นัก+เต้นรำ〈踊る+踊り〉=นักเต้นรำダンサー
นัก+ถ่าย+รูป〈撮る+写真〉=นักถ่ายรูป写真家
นัก+ท่องเที่ยว〈観光する〉=นักท่องเที่ยว観光客 旅行者
นัก+เทศน์ 〈説法〉=นักเทศน์説教師
นัก+โทษ 〈罪〉=นักโทษ囚人
นัก+โทษ+ประหาร 〈殺す〉=นักโทษประหาร死刑囚
นัก+ธุรกิจ〈事業〉=นักธุรกิจ実業家 ビジネスマン
นัก+บิน〈飛ぶ〉=นักบินパイロット
นัก+บิน+อวกาศ〈宇宙〉นักบินอวกาศ宇宙飛行士
นัก+โบราณ+คดี〈古代+事件・事情〉=นักโบราณคดี考古学者
นัก+ประดิษฐ์〈発明する〉=นักประดิษฐ์発明家
นัก+ประพันธ์〈小説・詩・曲を書く〉=นักประพันธ์小説家 作家
นัก+ประวัติศาสตร์〈歴史+学問〉=นักประวัติศาสตร์歴史家
นัก+ปรัชญา〈哲学〉=นักปรัชญา哲学者
นัก+ปราชญ์〈賢人〉=นักปราชญ์博学者
นัก+ผจญภัย〈戦う+災い〉=นักผจญภัย冒険家 探検家
นัก+พฤกษ+ศาสตร์〈植物+学問〉=นักพฤกษศาสตร์植物学者
นัก+พากย์〈吹き替える〉=นักพากย์声優
นัก+พูด〈話す〉=นักพูด弁士 能弁家
นัก+ฟิสิกส์〈物理学〉=นักฟิสิกส์物理学者
นัก+ภูมิ+ศาสตร์〈土地+学問〉=นักภูมิศาสตร์地理学者
นัก+มวย〈ボクシング〉=นักมวยボクサー
นัก+มายา+กล〈まやかし+仕掛け〉=นักมายากล奇術師
นัก+รบ〈戦う〉=นักรบ戦士
นัก+ร้อง〈歌う〉=นักร้อง歌手
นัก+เรียน〈勉強する〉=นักเรียน生徒 児童
นัก+เรียน+เก่า〈古い〉=นักเรียนเก่า同窓生
นัก+เรียน+เข้า+ใหม่〈入る+新しい〉=นักเรียนเข้าใหม่新入生
นัก+ลงทุน〈下る・降りる+資金〉=นักลงทุน投資家
นัก+ล้วง+กระเป๋า〈手を入れる+カバン〉=ล้วงกระเป๋าスリ
นัก+เลง〈けんか好きな〉=นักเลงごろつき やくざ 愛好家
นัก+เล่นกล〈遊ぶ+仕掛け〉=นักเล่นกล奇術師
นัก+วิจัย〈研究する〉=นักวิจัย研究員
นัก+วิจารณ์〈批判する〉=นักวิจารณ์評論家
นัก+วิทยาศาสตร์ 〈科学〉=นักวิทยาศาสตร์科学者
นัก+ศึกษา 〈勉強する〉=นักศึกษา学生 大学生
นัก+สืบ〈探る〉=นักสืบ探偵
นัก+แสดง〈演じる〉=นักแสดง俳優
นัก+หนังสือพิมพ์〈新聞〉=นักหนังสือพิมพ์新聞記者

★なお僕自身がただいま勉強中です。
誤字脱字などがありましたら、ご連絡いただければ幸いです。


タイ語ランキング

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です