ค่า 「○○賃」「○○代」「○○料」「○○費」

ค่า
この単語は、価値や価格、値打(ねうち)について表すものでค่าのあとに、動詞や行為を表す名詞をつけることで、「〜賃」「〜代」「〜料」「〜費」という風に訳されます。

ค่า+กับข้าว〈おかず〉=ค่ากับข้าวおかず代
ค่า+กิน〈食べる〉+อยู่〈~している〉=ค่ากินอยู่生活費
ค่า+ขนส่ง〈運ぶ〉=ค่าขนส่ง運送費 運賃
ค่า+ครอง〈維持する〉+ชีพ〈生命〉=ค่าครองชีพ生計費 生活費
ค่า+โฆษณา〈広告〉=ค่าโฆษณา広告料
ค่า+ค้า〈商い〉+ต่าง〈代わる〉=ค่าค้าต่างコミッション
ค่า+จ้าง〈雇う〉=ค่าจ้าง賃金 手間賃
ค่า+เฉลี่ย〈平均する〉=ค่าเฉลี่ย平均値
ค่า+ชดใช้〈弁償する〉=ค่าชดใช้賠償金
ค่า+เช่า〈借りる〉=ค่าเช่า賃貸料 借賃
ค่า+เช่า〈借りる〉+บ้าน〈家〉=ค่าเช่าบ้าน家賃
ค่า+ใช้〈使う〉+จ่าย〈支払う〉=ค่าใช้จ่าย経費
ค่า+ใช้〈使う〉+จ่าย〈支払う〉+ต่าง ๆ〈種々の〉=ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ諸経費
ค่า+ใช้〈使う〉+จ่าย〈支払う〉+เบ็ดเตล็ด〈雑多な〉=ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด雑費
ค่า+ดู〈見る〉=ค่าดู観覧料
ค่า+เดินทาง〈旅行する〉=ค่าเดินทาง旅費
ค่า+โดยสาร〈乗り物で旅行ีする〉=ค่าโดยสาร搭乗料金
ค่า+ต้อนรับ〈歓迎する〉+เลี้ยง〈養う〉+ดู〈面倒を見る〉=ค่าต้อนรับเลี้ยงดู接待費
ค่า+ตอบแทน〈報いる〉=ค่าตอบแทน報酬 謝金
ค่า+ติด〈くっつける〉+ตั้ง〈据えつける〉=ค่าติดตั้ง取り付け費用
ค่า+ไถ่〈請け出す〉=ค่าไถ่身代金
ค่า+โทรศัพท์〈電話する〉=ค่าโทรศัพท์電話代
ค่า+ท่า〈渡し場〉=ค่าท่า繋船料
ค่า+แท็กซี่〈タクシー〉=ค่าแท็กซี่タクシー代
ค่า+ธรรมเนียม〈慣習〉=ค่าธรรมเนียม手数料
ค่า+นา〈田〉=ค่านา小作料
ค่า+นายหน้า〈仲介人〉=ค่านายหน้า仲立料 仲介料
ค่า+น้ำ〈水〉ค่า+ไฟ〈電気〉=ค่าน้ำค่าไฟ水道電気料金
ค่า+น้ำชา〈茶〉= ค่าน้ำชา茶代(賄賂の意味もある)
ค่า+นิยม〈流行する、愛好する〉=ค่านิยม価値観
ค่า+บริการ〈サービス〉=ค่าบริการサービス料
ค่า+บำรุง〈維持する〉=ค่าบำรุง会費 賛助費
ค่า+เบี้ย〈手当〉+เลี้ยง〈養う〉=ค่าเบี้ยเลี้ยง日当
ค่า+ประกัน〈保険〉=ค่าประกัน保証金
ค่า+ประกัน〈保険〉+ตัว〈身体〉=ค่าประกันตัว保釈金
ค่า+ปรับ〈罰金〉=ค่าปรับ罰金
ค่า+ปรับ〈罰金〉+ไหม〈課す〉=ค่าปรับไหม罰金
ค่า+บริการ〈サービス〉=ค่าบริการサービス料 手数料
ค่า+ปลง〈降ろす〉+ศพ〈遺体〉=ค่าปลงศพ葬儀料
ค่า+ป่วยการ〈無駄な〉=ค่าป่วยการ手数料
ค่า+ปัน〈分配する〉+ผล〈結果〉=ค่าปันผล株主配当金
ค่า+ปิด〈閉じる〉+ปาก〈口〉=ค่าปิดปาก口止料
ค่า+ผ่าน〈通過する〉+ประตู〈戸、扉〉=ค่าผ่านประตู入場料
ค่า+พัก〈休む、泊まる〉+แรม〈泊まる〉=ค่าพักแรม宿泊料
ค่า+พาหนะ〈乗物〉=ค่าพาหนะ交通費
ค่า+ไฟ〈電気〉=ค่าไฟ電気代
ค่า+รถ〈車〉=ค่ารถ車代
ค่า+รักษา〈治療する〉+พยาบาล〈看護する〉=ค่ารักษาพยาบาล医療費
ค่า+รับรอง〈接待する〉=ค่า交際費
ค่า+ระวาง〈船荷〉=ค่าระวาง船舶貨物運賃
ค่า+แรง〈力〉=ค่าแรง労賃 労働賃金
ค่า+แรง〈力〉+ขั้น〈階層〉+ต่ำ〈低い〉=ค่าแรงขั้นต่ำ最低賃金
ค่า+แรง〈力〉+ราย〈〜刊の〉+วัน〈日〉=ค่าแรงรายวัน日給
ค่า+เล่า〈語る〉+เรียน〈学ぶ〉=ค่าเล่าเรียน学費 授業料
ค่า+เลี้ยง〈養う〉+ดู〈面倒を見る〉=ค่าเลี้ยงดู養育費 扶養料
ค่า+วิ่ง〈走る〉+เต้น〈跳ね回る〉=ค่าวิ่งเต้น奔走費
ค่า+ส่ง〈送る〉=ค่าส่ง送料
ค่า+ส่ง〈送る〉+ของ〈品物〉=ค่าส่ง送料 (品物の)運賃
ค่า+สาธารณูปโภค〈公共事業〉 =ค่าสาธารณูปโภค公共料金
※สาธารณะ〈公共の〉+อุปโภค〈消費する、使用する〉=สาธารณูปโภค公共事業
ค่า+เสมอภาค〈平等の〉=ค่าเสมอภาค証券類の額面価格
ค่า+เสีย〈壊れる〉+หาย〈失う〉=ค่าเสียหาย損害額
ค่า+เสื่อม〈衰退する〉+ราคา〈価値〉=ค่าค่าเสื่อมราคา原価償却費
ค่า+โสหุ้ย〈出費、経費〉=ค่าโสหุ้ย費用
ค่า+หัว〈頭〉=ค่าหัว身代金
ค่า+อาหาร〈食物〉=ค่าอาหาร食費
ค่า+เอนเตอร์เทนเมนต์〈entertainment〉=ค่าเอนเตอร์เทนเมนต์交際費

★なお僕自身がただいま勉強中です。
誤字脱字などがありましたら、ご連絡いただければ幸いです。


タイ語ランキング

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です